Общи условия

Собственост

Настоящият сайт е собственост на "deos.bg". Съдържанието на този уебсайт е под закрилата на Закона за Авторското Право и последващите му права.В сички видове текстови, графични и фотоматериали, публикувани в сайта, са собственост на "Deos.bg.


Общи условия

Потребителите получават правото да използват услугите на сайта www.deos.bgединствено за лични цели. Използването на части от текстови или фотоматериали от този сайт се допускапри условие, че бъде посоченизточникът – да бъде добавен линк към официалния сайт - www.deos.bg.Забранява копирането на целиблокове от материали (напр. изкопиране на цяла страница) и използването наснимки от сайта www.deos.bg,без изричното съгласие на "Deos.bg". Всяко подобно действие ще бъдепреследвано от "Deos.bg" посъдебен път с цялата категоричност и строгост на закона. Поставянето налинкове към материали вwww.deos.bg е свободно. "Deos.bg" има право да извършва промени в дизайна,съдържанието и условиятаза ползване без предварително уведомление.

Отговорност

"Deos.bg" прави всичко възможно да поддържа вярна,актуалнаиточнаинформациянасайта си, без това даизключва възможността инцидентно давъзникватобективнинесъответствияилипропуски. Цялатаинформация на сайта се предоставя всъответствиесдействащотобългарскозаконодателство, безгаранция отстрана на "Deos.bg" за нейнатаненакърнимостибезопасност отзлонамерениатаки на третилица.
"Deos.bg" не носи отговорност за:
•Евентуалнивреди,реални иливъображаеми,възникнали,илисвързани с достъпа (или липсата на достъп) до сайтаиизползванетонанеговотосъдържание;
•Информацията, включена в сайтовете, към които вwww.deos.bgсапубликуванилинкове,както и последицитеоттяхното посещаване;
• Съдържанието нарекламите,публикуванина сайта,акосъществуват такива.

Конфиденциалност

Информация може да бъде напълно защитен и гаранции не могатда бъдат дадени, ченякаква част от информацията няма да попадне у неоторизирани лица. Също така,никоя система не еабсолютно сигурна и защитена от посегателства на хакери или манипулиране наданните. "Deos.bg" може дапредоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта нарекламодатели/рекламни агенции,които водят статистика за броя влизания и други действия напотребителите върху техните рекламни банерии линкове, както и да изготвя вътрешни статистики за целите надиректния маркетинг (своите и на своитепартньори). С приемането на настоящите Условия за ползване,потребителите се съгласяват с обработванетона предоставените от тях при попълване на заявка за контактлични данни за целите на директния маркетинг. Потребителите имат право да възразят срещу обработванетона личните им данни за целите нa услугата. Не се смята за директен маркетинг изпращането на информацияза промени в условията за регистрация илиУсловията за ползване на сайта.

Обезщетения

"Deos.bg" си запазва правото да търси обезщетение за евентуални вредиипретенции на трети страни, следствие от нарушаването на настоящите Условия за ползванеи/илинерегламентирано използване услугите на сайта www.deos.bg. За всички неуредени снастоящите Условияза ползване въпроси се прилага действащото българско законодателство. Отварянето на страници на сайтаи/или следването на линкове в него представлява декларация от странана потребителя, че е запознат,приема и се задължава да спазва настоящите Условия за ползване.